Hvilke led kan der være i en sætning?

Denne oversigt viser de led, som almindeligvis optræder i en dansk sætning, og som man identificerer i den syntaktiske analyse. I venstre side ses det latinske navn, i midten står det danske og i højre side er der eksempler på de forskellige led.


Verballed                                                  Udsagnsled                                       hunden er sød

Verballeddet er det led, som fortæller, hvad handlingen er i sætningen. Det er derfor et vigtigt led, og det er det, man starter med at lede efter, når man skal analysere en sætning.


Subjekt                                                      Grundled                                           hunden er sød

Subjektet er den som foretager den handling, verballeddet fortæller om. Når du har subjekt og verballed i en sætning, har du altså både en handling og en person/ting, som handler. Dette kan ses i et simpelt eksempel som sætningen Kasper løber. Her er løber verballed og Kasper subjekt.


Subjektsprædikat                                 Omsagnsled til grundled                hunden er sød

Subjektsprædikat fortæller noget om subjektet. Det kan være forvirrende at kende forskel på subjektsprædikat og direkte objekt i en sætning. Forskellen er, hvorvidt leddet siger noget om subjektet. Du kan finde ud af, om et led er subjektsprædikat eller objekt ved at spørge, om man kan sætte lighedstegn mellem subjektet og leddet. Lad os prøve med et eksempel: Pigen er dejlig. I denne sætning er pigen subjektet og er verballeddet. Dejlig er subjektsprædikatet, fordi det fortæller noget om pigen – man kan sige, at man kan sætte lighedstegn mellem pigen og dejlig. Når verballeddet er er, bliver eller hedder, så vil der være et subjektsprædikat og ikke et objekt.


Direkte objekt                                        Genstandsled                                   hun kalder hunden Trofast

Det direkte objekt er objektet for handlingen som verballeddet udtrykker. Man kan ofte finde objektet ved at spørge “hvad”? I sætningen Morten spiser en kage er en kage objektet. Ved at spørge sig selv: “hvad er det Morten spiser”, finder man objektet i sætningen. Det direkte objekt kan også være hele sætninger, da visse ledsætninger kan fungere som objektet. Læs mere og find øvelser i ledsætninger som direkte objekt i afsnittet om hovedsætninger og ledsætninger.


Objektsprædikat                                   Omsagnsled til genstandsled        hun kalder hunden Trofast

Objektsprædikat fortæller noget yderligere om objektet. Man kan genkende objektsprædikat ved, at man kan sætte lighedstegn mellem objektet og objektsprædikat. I sætningen Jeg maler huset blåt er huset objektet og blåt er objektsprædikat. Et objektsprædikat karakteriserer objektet.


Indirekte objekt                                     Hensynsled                                       hun giver hunden et kødben

Det indirekte objekt fortæller noget om, hvem eller hvad handlingen omhandler eller påvirker. I sætningen Maria giver Peter en julegave er Maria subjektet for verballeddet giver og en julegave er det direkte objekt. Ved at spørge: “hvem giver Maria en gave”? finder man det indirekte objekt Peter.


Adverbialled                                              Biled                                                  hunden er for det meste sød

Adverbialled er en blandet landhandel af led. Ligesom ordklassen adverbier er det en kasse, man kommer en række led ned i, som ikke rigtig passer ind andre steder. Det er ofte det, der er tilbage, når du har fundet de andre led, og det fortæller blandt andet noget om tid, betingelser, årsager og måder. Det kan være ord som aldrig, virkeligt, snart og i morgen. Adverbialled kan også være hele sætninger, da ledsætninger kan være adverbielle. Læs mere om adverbielle ledsætninger og find øvelser under afsnittet hovedsætninger og ledsætninger.