Syntaktisk analyse

Hvad er syntaktisk analyse?

Når man taler om en syntaktisk analyse af en sætning eller et tekststykke, så mener man, at man er i stand til at opdele sætningen eller tekststykket i en række led. Man analyserer altså sætningen ved at identificere de led, som den består af. En sætning skal minimum bestå af et verballed og et subjekt. Disse to led kaldes tilsammen for nexus. Subjektet kan dog ofte være implicit, hvilket betyder, at subjektet ikke står for sig selv i sætningen, men udtrykkes gennem verballeddet. På græsk er det dog vigtigt at bemærke, at verbet εἰμί (jeg er) ofte er underforstået og derfor ikke står direkte i teksten.

Hvordan laver man en syntaktisk analyse og hvad er sammenhængen med kasus?

Når vi analyserer en sætning, ser vi som det første efter et verballed. Det er dette led, som bestemmer selve handlingen i sætningen. Derefter ser vi, om vi kan finde et subjekt eller om det står implicit i verbet. Herefter går vi i gang med at finde de andre led. Er der et objekt? Indirekte objekt? Hvilke adverbialled kan vi finde? Er der et participium tilknyttet? Som hjælp til at identificere de forskellige led og ord er det vigtigt både at have et overblik over morfologien, altså de forskellige ordklasser, samt brugen af kasus. Netop kasusbrugen og syntaksen hænger tæt sammen, og vi bruger kasus til at vise os, hvilken funktion ordene har i en sætning, og dermed hvilket led de er. Du kan se mere om kasus på græsk her.

Da der ikke er fast ordstilling på græsk, bruger vi vores viden om kasus og den syntaktiske analyse for at få mening ud af teksten. Har du brug for hjælp til at få styr på det grundlæggende inden for den danske syntaks, inden du går i gang med den græske, så kig på siden med Grundlæggende dansk grammatik.