Vigtige begreber og betegnelser

Udover selve sætningsleddene findes der andre begreber, som ikke kan defineres som bestemte led, men som alligevel er vigtige at have overblik over, når vi arbejder med analysen af en tekst på græsk:


Apposition
Σωκράτης, ὁ φιλόσοφος, θάνατος ἐστί (Sokrates, filosoffen, er død)

En apposition er, som det danske navn ”navnetillæg” fint beskriver, en form for tillæg og yderligere oplysning om et andet led. En apposition kan ikke være et led for sig selv i en syntaktisk analyse. En apposition kan findes ved at sætte et ”nemlig” ind. I eksemplet Sokrates, filosoffen, er død kan der sættes ”nemlig” foran filosoffen, og dermed kan vi se, at det er en apposition.


Attribut
κάλη γυνή σοφή ἐστί (Den smukke kvinde er klog)

Et attribut er ikke et selvstændigt led i en analyse. Det er, som eksemplet i oversigten viser, en nærmere bestemmelse af et andet led i sætningen. Attributtet indgår dermed i et syntagme.


Participium conjunctum
ἀνοίγων τὴν θύρην ὁ δοῦλος τόν κύριον εἶδε (I det slaven åbnede døren så han herren)

Dette er en meget almindelig brug af participier, som man ofte støder på i en syntaktisk analyse. Ved denne brug af participiet vil det oftest være knyttet til subjektet eller objektet i sætningen. Participiet står i samme køn, tal og kasus som det led, det knytter sig til. Participiet kan dog også selv have andre led knyttet til sig, og participium conjunctum-konstruktionen kan derfor analyseres for sig selv i sætningen. Læs mere om participier, og hvordan de kan opføre sig i en sætning på siden om verber.


Syntagme
ἡ κάλη γυνή σοφή ἐστί (Den smukke kvinde er klog)

Et syntagme er en betegnelse for flere ord, som sammen danner ét led. Et syntagme er derfor ikke en betegnelse for et bestemt led i sætningen, men et begreb som fortæller, at et led består af flere ord og ikke kun ét.


Paratakse
ἡ γυνή καί ὁ ἀνήρ σοφοί εἰσίν (Kvinden og manden er kloge)

Paratakse betyder sideordning. De parataktiske konjunktioner er dermed dem, som kan sideordne to ord eller to sætninger. I eksemplet ἡ γυνή καί ὁ ἀνήρ σοφοί εἰσίν er det den parataktiske konjunktion καί der sideordner kvinden, ἡ γυνή, og manden, ὁ ἀνήρ


Hypotakse
ἡ γυνή καί ὁ ἀνήρ σοφοί εἰσίν ὅτι φιλοσοφοῖ εἰσίν (Kvinden og manden er kloge, fordi de er filosoffer)

Hypotakse betyder underordning. De hypotaktiske konjunktioner indleder ledsætninger og underordner ledsætningen i forhold til den hovedsætning, som den er knyttet til. De hypotaktiske konjunktioner kan indlede forskellige typer af ledsætninger, som kan være adverbielle og dermed fungere som et adverbialled i en sætning, eller de kan være substantiviske og dermed fungere som et direkte objekt.