Konjunktioner

Konjunktioner er små bindeord, som binder led og sætninger sammen. De inddeles i parataktiske og hypotaktiske konjunktioner. Konjunktionerne spiller en vigtig rolle i den syntaktiske analyse, når hovedsætninger og ledsætninger skal findes og analyseres.

Parataktiske (sideordnende) konjunktioner

Denne type konjunktioner sideordner sætninger og ord. De parataktiske konjunktioner kan indlede en hovedsætning.

Oversigt over parataktiske konjunktioner og deres betydning

καί, τε og (både…og)

ἀλλά men

οὖν altså

οὐδέ, μηδή og ikke

οὔτε οὔτε μήτε μήτε hverken…eller

ἤ eller (hverken…eller)

δε men, og

μέν… δε på den ene side…på den anden side)

γάρ for, nemlig

ὥστε derfor

ἄρα altså

Hypotaktiske (underordnende) konjunktioner

Denne type konjunktioner underordner (i modsætning til de parataktiske konjunktioner, som sideordner) og fungerer typisk som indledere for ledsætninger. Man kan sige, at de hypotaktiske konjunktioner rangerer sætningen, så ledsætningen underordnes hovedsætningen, og dermed ikke kan stå for sig selv.

De hypotaktiske konjunktioner kan indlede to typer ledsætninger: adverbielle og substantiviske. Nedenstående oversigt giver et overblik over, hvilken type ledsætninger en bestemt konjunktion kan indlede, og hvad den kan oversættes med. Vær opmærksom på, at nogle konjunktioner både kan indlede adverbielle og substantiviske ledsætninger og dermed har flere betydninger.

Oversigt over hypotaktiske konjunktioner og deres betydning

Indleder adverbielle ledsætninger

διότι fordi
εἰ hvis
ἐπεί da, eftersom
ἐπειδή da, eftersom
ἡνίκα da
ἵνα for at
καὶ εἰ selvom
μή for at ikke
ὁπότε da, når
ὅπως for at
ὅτε da, når
ὅτι fordi
πρίν førend
ὡς som, lige som, da, eftersom
ὥσπερ lige som
ὥστε sådan at


Indleder substantiviske ledsætninger

εἰ om
διὰ τί hvorfor
ὅπως hvordan, at
ὅτι at
πότερον/πότερα…ἤ om…eller
πῶς hvordan
ὡς at