Øvelser i aorist 2

Hvilken person og tal er ἐδέξατο (opslagsform δέχομαι)?

Korrekt

Godt klaret! δέχομαι er deponent og findes derfor kun i medium. Aoristmærket σ er smeltet sammen med verbalstammen (χ + σ = ξ)

Forkert

Bemærk at vi her har at gøre med mediumsendelserne

  

Hvilken person og tal er ἔλεξα? (opslagsform λέγω)?

Korrekt

Aoristmærket σ er smeltet sammen med verbalstammen (γ + σ = ξ)

Forkert

Husk at der kan ske noget med aoristmærket σ når det støder sammen med verbalstammen

  

παρέρχομαι i aorist 3. person pluralis?

Korrekt

Flot klaret! ἔρχομαι er et af de verber hvis stamme ændrer sig i aorist

Forkert

Prøv igen! Husk at ἔρχομαι er en 2. aorist (også kaldet stammeaorist eller tematisk aorist) så vi bruger imperfektiv præteritumsendelserne

  

κελεύω i aorist 2. person pluralis?

Korrekt
Forkert
  

εὐλόγησα er aorist 1. person singularis. Opslagsformen er εὐλογέω (roser). Hvad er forklaringen på at vokalen ε er blevet til η i aoristformen?

Korrekt

Flot! εὐλογέω er en af de såkaldte verbalstammer (verba contracta). Hvis stammen efterfølges af en vokal sker der en sammentrækning, men hvis den efterfølges af en konsonant (alle former uden for imperfektiv) så forlænges vokalen så ε forlænges til η

Forkert

Prøv igen - den kan godt snyde lidt

  

Hvilken person og tal er ἔμεινας (opslagsform μένω)?

Korrekt

Hvis verbets stamme ender på λ, μ, ν eller ρ forsvinder aoristmærket -σ- og stammevokalen forlænges (kaldes erstatningsforlængelse)

Forkert
  

Hvilken person og tal er ἐκελεύσαμεν (opslagsform κελεύω)?

Korrekt
Forkert
  

ἀγωνίζομαι i aorist 1. person singularis?

Korrekt

ἀγωνίζομαι er deponent og findes derfor kun i medium. ζ smelter sammen med aoristmærket σ (ζ + σ = σ)

Forkert

Vi bruger mediumsendelserne her

  

ἀνεῖλον står i aorist 1. person singularis. Hvad er opslagsformen?

Korrekt

αιρέω er et af de svære verber af typen 2. aorist (også kaldet stammeaorist eller tematisk aorist) som altså ændrer stamme. ἀν er et præfiks

Forkert

Giv det et skud mere - det er et af de svære verber

  

ἀνήγαγον står i aorist 1. person singularis. Hvad er opslagsformen?

Korrekt

ἄγω er en 2. aorist (også kaldet stammeaorist eller tematisk aorist) og ændrer derfor stamme i aorist. ἀν er et præfiks

Forkert


Match verbet i imperfektiv (til venstre) med den tilsvarende person og talbøjning i aorist
Eksempel: μανθάνω (imperfektiv 1. person singularis) skal matches med ἔμαθον (aorist 1. person singularis)

κελεύω ἐκέλευσα
κελεύεις ἐκέλευσας
κελεύει ἐκέλευσεν
κελεύομεν ἐκελεύσαμεν
κελεύετε ἐκελεύσατε
κελεύουσι ἐκέλευσαν

Match verbet i imperfektiv (til venstre) med den tilsvarende person og talbøjning i aorist
δίδωμι er en af de såkaldte kappa-aorister, som danner aorist med -κ-. Bøjningen er svær, men kig på endelserne, så er du godt hjulpet på vej.

δίδωμι ἔδωκα
δίδως ἔδωκας
δίδωσιν ἔδωκεν
δίδομεν ἔδομεν
δίδοτε ἔδοτε
διδόασιν ἔδοσαν